کورگیری نمای ساختمان

دستگاه شستشوی نما ساختمانی نماشویی باتکنیک راپل شویی سنگ تیشه ای،نماشویی سنگ تروارتن،نماشویی آجر،نماشویی نمای سیمانی وکنیتکس وانواع نما...نماشویی عبارتست ازشستشوی نمای ساختمانهاي بلندومرتفع چه دوطبقه وچه بیست طبقه، کارباطناب ویاهمان راپل امروزه جایگزین داربست وبالابر شده زیرااینکاردربحث زمانی تندترانجام میشود.نماشویی آجروسنگ تیشه ای بوسیله دستگاه سندبلاست انجام میشود.به این…
تعمیرکاران