بررسی انواع پمپ اب در اریا شهر


قطعه دواري كه در داخل پوسته پمپ وجود دارد با حركت سريع خود موجب گردش آب مي گردد. در نتيجه اين عمل آي تحت تأثيرنيروي گريزاز مركز واقع شده و از مجراي خروجي خارج مي گردد . درنتيجه ايجاد خلأ نسبي ، فشار آتمسفر باعث دخول آب به بدنه پمپ مي گردد . تا زماني كه آب در داخل پمپ وجود داشته و پره آن به حركت دوران خود را ادامه مي دهد بررسی انواع پمپ اب در اریا شهر


مراحل فوق الذكر نيز تكرار مي گرددند قطعه دواري كه در داخل پمپ هاي گريز از مركز قرار دارد پره ناميده مي شود . پره مذكور در داخل بده پمپ گردش مي كند . مجراي ورود يا مكش آب در مركز پره قرار داشته و سوراخ خروجي در پيرامون بدنه واقع شده است . در موقع كار ، آب از مجراي ورودي مكيده شده وپس از اينكه تحت تأثير گريز از مركز قرار گرفت از طريق مجراي خروجي خارج مي گردد     بررسی انواع پمپ اب در اریا شهر


.
به طوري كه ملاحظه مي شود يك قوطي حلبي كه به زائده هاي     A وC مجهز است از طريق يك تسمه كه به محور قوطي لحيم شده است به صرعت مي گردد . غرض از تعبيه زائده هاي A و C اين است كه در موقع گردش قوطي حلبي ، آب داخل آن ، تحت تأثير نيروي گريز از مركز واقع شده وشروع به بيرون ريختن وسرريز كردن مي كند . علت آن پديده آن است كه در كناره ديواره قوطي ، آب قادر به عبور از زائده ها نيست و به همين دليل ناچار است از بالاي آن عبور كند و فشار حاصل سطح آب را به طرف بالا سوق مي دهد. در اين حال چون حجم مايع ثابت است سطح آن در قسمت مركزي قوطي پايين مي افتد . وقتي اب موجود در كناره ها بالا مي رود در نزديكي مركز خلائي به وجود مي آيد و فشار آتمسفر آب را به طرف پايين مي راند . بررسی انواع پمپ اب در اریا شهر


بايد توجه داشت كه اختلاف ارتفاع يا جهش آب به اندازه DD بوده است . از آنجايي كه آبي كه از قسمت بالايي قوطي مي ريزد ، سرعت زيادي دارد ( مساوي با سرعت بدنه خارجي قوطي ) بديهي است كه در حين اين عمل ، انرژي جنبشي زيادي تلف مي شود ، مگر اينكه ترتيب ديگري اتخاذ شود كه آب مورد نياز را تأمين نمايد

از يك دايره اضافي استفاده شده كه در موقع لزوم از سرريز آب جلوگيري مي كند .
همچنين براي تأمين آب مورد نياز ، محور دورا سيستم ، مجوف بوده وبه يك منبع ذخيره متصل است . براي حصول نتيجه يكسان ميتوان بجاي تحرك قوطي فقط پره ها را به صورت متحرك در نظر گرفت .

 

بررسی انواع پمپ اب در اریا شهر
بررسی انواع پمپ اب در اریا شهربررسی انواع پمپ اب در اریا شهر

 اولين پمپ گريز از مركز به تيغه هاي مستقيم ( شعاعي ) مجهز بوده است . بهر حال قسمت هاي اساسي يك پمپ گريز از مركز عبارتند از :


1- پروانه يا عضو متحرك
2- پوسته بايد نه ثابت كه پروانه را احاطه ميكند ،


در پمپ گريز از مركز ،آب از مجراي ورودي كه در پروانه تعبيه شده وارد محفظه اي ميگردد ورد آنجا با تيغه هاي متحرك پروانه روبرو ميشود ، دوران آب موجب ايجاد نيروي گريز از مركر شده ودر محل قطر خارجي پروانه ،فشاري پديدار ميشود كه موجب ايجاد جريان شده وآب ، پروانه را با سرعت وفشار زيادي ترك كرده واز طريق مجرائي كه به اين منظور پيش بيني شده از پمپ خارج ميگردد وبه محل مصرف هدايت ميشود ، بررسی انواع پمپ اب در اریا شهر
 

پمپ با تيغه هاي خميده :


تيغه هاي خميده را اولين بار شخصي بنام در سال 1849 در انگلستان بكار گرفت ، در پوش وقسمتهاي داخلي يك پمپ گزيز از مركز كه به پره هاي منحني الشكل مجهز است ،  ، دراين جابايد توجه داشت كه علاوه بر انحناي پره ها ، بدنه پمپ نيز دخالت خاصي دارد كه ما آن را ولوت (1) يا مارپيچ ميناميم .

طوري برروي در پوش تعبيه شده كه آب را مستقيما ” به روزنه پروانه دوار هدايت كند ، پره هاي منحني الشكل به محض دريافت آب از روزنه ،آن را به صورت مارپيچي به تلاطم واداشته وبه لبه ميچسبانند تاترتيب تخليه آب را فراهم آورند ، همزمان با گردش پروانه ،آب بطرف لبه بدنه حركت كرده ووارد مجراي مارپيچي مي شود ، ذرات ريز آب در محل مزبور به گردهم آمده ومستقيما ” بطرف مجراي خروجي هدايت مي شوند. بررسی انواع پمپ اب در اریا شهر


تقسيم بندي اصلي :


طرحهاي اساسي پمپ هاي گريز از مركز به اصول مختلف عمل كرد ، آنها بستگي دارد ، بطور عموم پمپ هاي گريز از مركزرا نسبت به موارد زير طراحي مي كنند :


1ـ وضعيت مجراي ورودي مثل يك راهه يا دوراهه
2ـ وضعيت مراحل 1 از قبيل يك مرحله اي وچند مرحله اي
3ـ وضعيت خروجي از نظر ميزان سيال خارج شده مثل پمپ با خروجي زياد . متوسط ويا كم ،
4ـ وضعيت پروانه مانند نوع پره ها ، تعداد تيغه ها ووضعيت بدنه پمپ ،


پمپ يك مرحله اي :

بررسی انواع پمپ اب در اریا شهر
اين پمپ بيشتر براي مواردي كه ارتفاع خروجي كم يا متوسطي مورد نظر است، ساخته ميشود ، ارتفاع خروجي يك پمپ تك پروانه اي تابعي از سرعت مماسي آن است ، در عمل با استفاده از يك پمپ يك مرحله اي ميتوان به ارتفاع خروجي در حدود 1000 فوت دست پيدا كرد در حاليكه عملا ” وقتي ارتفاع بيش از 250 تا 300 فوت مورد نظر باشد بهره گيري از پمپ هاي چند مرحله اي عاقلانه تر است بررسی انواع پمپ اب در اریا شهر


، بطوري كه در شكل 6 هم نمايش داه شده است پمپ هاي كه راهه يا دوراهه درانواع يك يا چند مرحله اي ساخته ميشوند ، مهمترين اشكال پمپهاي يك راهه اين است كه ارتفاعي كه آب را بوسيله آنها ميتوان تا آن حد پمپاژ نمود ، محدود است ، البته با استفاده از پمپ هاي دوراهه يك مرحله اي براحتي ميتوان مقادير زيادي از آب را تا ارتفاع بيشتري پمپاژ نمود ، يك مزيت ديگر پمپهاي دوراهه اين است كه پروانه در امتداد محور خود از تعادل هيدروليكي مناسبي برخوردار است زيرا نيروي محوري ناشي از ورود سيال از يك طرف با نيروي وارد شده از مجراي مقابل خنثي ميگردد ،

 

بررسی انواع پمپ اب در اریا شهر

تعمیرکاران