عیب یابی وکدخطاهایی پکیج های مختلف


کدخطاهای پکیج ایران رادیاتور مدل آنالوگ


کد:(۳۰٫۴۰)=مشکل داخلی برد  

      
کد:(۴۰٫۶۰٫۸۰)یا(۴۰٫۶۰٫۷۰)=مشکل فن یا سویئج ایمنی دودکش


کد:(۴۰٫۷۰)=کم بودن آب داخل دستگاه

عیب یابی وکدخطاهایی پکیج های مختلف


کد:(۴۰٫۷۰٫۸۰)=دما بالای ۱۰۵درجه سنسور حد عمل کرده است.

 

عیب یابی وکدخطاهایی پکیج های مختلف
عیب یابی وکدخطاهایی پکیج های مختلف


کد:(۵۰٫۶۰)یا(۵۰٫۷۰٫۸۰)=NTC مدارشوفاژ معیوب است.


کد:(۵۰٫۷۰)یا(۵۰٫۸۰)=NTC آبگرم مصرفی معیوب است.

عیب یابی وکدخطاهایی پکیج های مختلف


کد:(۷۰٫۸۰)=نبود گازیاعدم تشخیص شعله


کدخطاهای پکیج ایران رادیاتورمدل دیجیتال


کد:(E1)=کم بودن آب داخل دستگاه


کد:(E2)=نبودن گاز یاعدم تشخیص شعله


کد:(E8)=دما بالای ۱۰۵درجه سنسور حد عمل کرده است.


کد:(E12.E30.E99)=مشکل داخلی برد


کد:(E31)یا(E32)= ترمیستور مدارشوفاژ معیوب است.


کد:(E42)یا(E41)=ترمیستور آبگرم مصرفی معیوب است.  عیب یابی وکدخطاهایی پکیج های مختلف


کد:(E50)یا(E51)=مشکل فن یا سویئج ایمنی دودکش


کدخطاهای پکیج ایساتیس و مکس الیته


کد:(E0)=خطای سنسور ورودی


کد:(E1)=کم بودن آب داخل دستگاه


کد:(E2)=نبودن گاز یاعدم تشخیص شعله


کد:(E3)=سنسور رفت گرمایش معیوب است.


کد:(E4)=سنسور آبگرم مصرفی معیوب است.


کد:(E6)=مشکل فن یا دیفرانشیل هوا


کد:(E7)= دمای بیش از حد


کدخطاهای پکیج گلدیران-مرکوری-شوفاژکار-دئوترم-تاچی   عیب یابی وکدخطاهایی پکیج های مختلف

A
کد:(E1)=نبودن گاز یاعدم تشخیص شعله


کد:(E2)=دما بالای ۱۰۵درجه سنسور حد عمل کرده است.  تعمیر پکیج


کد:(E3)=مشکل فن یا سویئج ایمنی دودکش


کد:(E4)=کم بودن آب داخل دستگاه


کد:(E6)=سنسور آبگرم مصرفی معیوب است.


کد:(E7)= سنسور رفت گرمایش معیوب است.  عیب یابی وکدخطاهایی پکیج های مختلف


کدخطاهای پکیج آریستون مدل دیجیتال


کد:(۳۰۳-۳۰۶-۳۰۷)=مشکل داخلی برد


کد:(۵۰۱)=نبودن گازیاعدم تشکیل شعله



 عیب یابی وکدخطاهایی پکیج های مختلف

تعمیرکاران