تعویض دیگ و پره های موتورخانه

(1 امتیاز)

تعویض دیگ و پره های موتورخانه

دیگ آب گرم یا بخار، یکی از اجزای اصلی موتورخانه ساختمان است. دیگ های آب گرم در سیستم حرارت مركزی در داخل یك سیكل فعالیت می كنند و با وارد شدن آب در این سیكل ، توسط مشعل و گرمای آن، آب  گرم شده و سپس از دیگ خارج می گردد و توسط لوله هایی به جاهای مختلفی از ساختمان می رود.

تعویض دیگ و پره های موتورخانه


        ابزار و وسایل کار:


             بُرس سیمى مخصوص سرویس دیگ
            ماسک دهنى
            فازمتر
            آچارآلن


            پیچگوشتى
            آچار تخت
            آچار فرانسه
            شیلنـگ آب


            روغـندان
            چراغ قوه
            طناب
            پارچه تنظیـف
            گونى کنفى
            ماسه
            برس دستى یا جارو.

 

تعویض دیگ و پره های موتورخانه
تعویض دیگ و پره های موتورخانه

 

 
تعویض دیگ و پره های موتورخانه

  کلید برق مشعل را در تابلوى برق موتورخانه، به حالت قطع در می آوریم رله مشعل را از روى  پایه رله جدا کرده و سپس سیم هاى فاز و نول را، با رعایت نکات ایمنى، از پایه رله باز می کنیم. همچنین براى ایمنى بیشتر، توصیه می شود که سر سیم هاى فاز و نول را به طور موقت با چسب برق بپوشانیم.


            شیر فلکه خط گازوئیل را بسته و شیلنگ هاى گازوئیل را به وسیله آچار تخت یا آچار فرانسه از مشعل جدا می کنیم.


            پیچ هایى که مشعل را به دیگ متصل کرده است باز می کنیم. سپس مشعل را از دیگ جدا کرده و در محل مناسبى قرار می دهیم.


            لوله هاى رابط دودکش دیگ را از دیگ و دودکش عمودى جدا می کنیم. در قدم بعد، آن ها را به محل مناسبى برده و تمیز می کنیم (به این منظور، حتما از ماسک استفاده نماییم).


             دریچه هاى بالایی و پایینی دیگ را در قسمت جلو و دریچه پشت دیگ را از بدنه دیگ باز می کنیم.


             با یک برس دستى یا جارو داخل محفظه احتراق دیگ را تمیز کرده و مواد زاید را به بیرون انتقال می دهیم.


             با یک برس سیمى مخصوص فضاى بالاى پره هاى دیگ را از طریق دریچه بالایى تمیز می کنیم.


             با استفاده از شیلنگ آب، قسمت هاى مختلف دیگ را به طور کامل شست و شو و تمیز می کنیم.


             براى تمیز کردن دودکش عمودى، قسمت پایین آن را به طور موقت از داخل موتورخانه مسدود می کنیم.

 

       مقدارى ماسه را (بسته به قطر دودکش عمودى) درون گونى می ریزیم. بعداز آن، در گونی را به وسیله طنابى محکم می بندیم. برروى پشت بام کلاهک دودکش را برمی داریم وگونی رابه آهستگی درون دودکش عمودى به طرف پایین و بالا حرکت می دهیم تا دوده هاى جداره دودکش را بتراشد و دودکش را کاملاً تمیز کند(از استحکام گونى و طناب، قبل از تمیز کردن دودکش، مطمئن شوید). پس از اتمام کار، کلاهک دودکش را، در محل خود قرار می دهیم.   درداخل موتورخانه، قسمت پایین دودکش را،که به طور موقت بسته شده بود، باز کرده و دوده هاى آن را نیز تخلیه و تمیز می کنیم.


 هم دریچه هاى بالایی و پایینی دیگ را در قسمت جلویی آن، و هم دریچه پشت دیگ را با استفاده از نخ نسوز و خمیر نسوز در محل خود قرار داده و پیچ هاى آن را پس از روغن کارى سفت می کنیم


             لوله هاى دودکش افقى را، بین دیگ و دودکش عمودى، بار دیگر نصب می کنیم.


             مشعل را  مجددا بر روى دیگ نصب کرده و اتصالات الکتریکى و گازوئیل آن را نیز می بندیم.


             محل موتورخانه و روى دیگ را به طورکامل شسته و تمیز می کنیم.


            در حین سرویس دیگ و دودکش، استفاده از لباس کار و ماسک الزامى است. همچنین محل موتورخانه باید داراى تهویه مناسبى باشد. درضمن لازم است، سرویس کارانى که به طور مرتب کار سرویس دیگ و مشعل را به عهده دارند، روزانه مقدارى شیر بنوشند.

  

تعویض دیگ و پره های موتورخانه
تعویض دیگ و پره های موتورخانه

 


        مراحل اجراى کار


        تعویض دیگ و پره های موتورخانه  کلید اصلى و فیوز مربوط به مشعل را به حالت قطع در می آوریم.


            شیر فلکه هاى خط رفت و برگشت دیگ و شیر فلکه پرکن مخزن انبساط را بسته و با باز کردن شیر تخلیه دیگ، آب داخل دیگ و مخزن انبساط را تخلیه کنیم.


             رله مشعل را از روى پایه رله جدا می کنیم. سپس سیم هاى فاز و نول را، با رعایت نکات ایمنى، از پایه رله باز کرده و سرسیم هاى فاز و نول را به طور موقت با چسب برق می پوشانیم.


             شیر فلکه خط گازوئیل را بسته و شیلنگ هاى گازوئیل را با آچار تخت یا آچار فرانسه از مشعل جدا می کنیم.


             پیچ هایى را که مشعل را به دیگ متصل کرده است، باز و مشعل را از دیگ جدا کرده و در محل مناسبى قرار می دهیم.


            سیم هاى آکوستات مستغرق را باز و آکوستات را از روى دیگ جدا کنیم.


             مانومتر و ترمومتر نصب شده روى دیگ را باز کنیم.


             دودکش اتصال به دیگ را از بدنه دیگ جدا کنیم.


             با آچار مناسب، فلنج اتصال لوله رفت و برگشت به دیگ را از بدنه دیگ باز می کنیم.


            مهره میل مهارهاى دیگ را با استفاده از آچارتخت مناسب باز و میل مهارها را از دیگجدا می کنیم.


             پره معیوب را با استفاده از قلم (گوه) و قرار دادن آن بین دو پره و با ضربات چکش آهنى از پره هاى سالم جدا می کنیم.


             پس از جدا کردن پره معیوب، بوش هاى بالا و پایین پره معیوب را از روى بدنه پره بیرون آورده و محل بوشها را کاملا تمیز کنیم.


            بوش هاى نو)متناسب بودن بوش و پره دیگ الزامى است، در غیر اینصورت پره تعویض شده،آب بندى نخواهد شد (و محل سوراخ روى پره دیگ را کاملاً به ضدزنگ آغشته می کنیم.


             بوش ها را به طور یکنواخت و افقى در محل قرارگیرى جا می زنیم. به منظور جازدن بوش ها باید از چکش لاستیکى استفاده شود تا در بوش ها تغییر فرم و لهیدگى به وجود نیاید.


            نخ نسوز را داخل شیار قرار داده و با چکش لاستیکی آن را محکم می کنیم.


             پره نو را مقابل بوش ها قرار می دهیم. سپس به وسیله ضربات ملایم چکش لاستیکى پره را در محل خود، تا اندازه اى که مقدور است، جا می زنیم.


             در صورتى که پره تعویضى از پره هاى میانى دیگ باشد، بوش هاى بالا و پایین و محل قرارگیرى آن ها را به ضدزنگ آغشته کرده و به وسیله چکش لاستیکى در محل خود قرار می دهیم.


            در داخل شیار پره هاى باز شده از نخ نسوز استفاده کنیم.

 


             میله دیگ جمع کن را از داخل محل بوش ها از تمام پره هاى دیگ، از بالا و پایین عبور داده  و جمع کردن پره نو را در میان پره هاى قبلى شروع می کنیم.


             به هنگام مونتاژ پره نو میان پره هاى قبلى دیگ، باید دقت کنیم که فاصله بین دو پره در بالا و پایین یکسان باشد، تا بوش ها دچار تغییر فرم نگردند و عمل مونتاژ به طور مطلوب صورت پذیرد. از این جهت پیچ و مهره دیگ جمع کن در بالا و پایین باید به تناسب با هم سفت گردند.


             پس از سوار کردن پره نو در میان سایر پره ها، درز بین پره نو و دو طرف آن را با خمیر دیگ به طور کامل آب بندى می کنیم.


            پس از اجراى عمل مونتاژ و درزبندى کامل، قبل از اینکه میله دیگ جمع کن را باز کنیم، لازم است که میل مهارها را بر روى دیگ نصب کرده و پس از اطمینان از محکم بسته شدن آن ها، مهره دیگ جمع کن را باز کنیم.


             دقت کنیم که قراردادن واشر فنرى پشت مهره هاى میل مهار، جهت انبساط احتمالی دیگ، ضروری است. مهره هاى میل مهار باید تا حدى سفت شوند که واشر فنرى اندکى باز بماند.


             پس از مونتاژ کامل دیگ، با قرار دادن واشر نسوز بین فلنج و بدنه دیگ،فلنج هاى رفت و برگشت را به طور ضربدرى و هماهنگ می بندیم.


            در این مرحله، اقدام به باز کردن مسیر آب ورودى به دیگ می کنیم تا دیگ پر شود و همچنین از نداشتن نشتى دیگ اطمینان حاصل کنیم.


             مشعل، آکوستات مستغرق، ترمومتر، مانومتر و دودکش ها را بر روى دیگ نصب می کنیم.


             روپوش دیگ را در سر جای خود مستقر کرده و تمامی اتصالات و قطعات و شیرآلات را به حالت اول درمی آورد.

 

تعویض دیگ و پره های موتورخانه

تعمیرکاران