آموزش سرویس و نگهداری دوره ای کولر آبی هوایی

(2 امتیاز)

آموزش سرویس و نگهداری دوره ای کولر آبی هوایی

ابزار، تجهیزات و مواد مصرفی مورد نیاز:

    کابل چهار رشته، سیم رابط، سرسیم، ماکارونی نسوز، گلند کابل.


    وسایل و قطعات یدکی دستگاه.


    نقشه ی مدار الکتریکی دستگاه.

نکات ایمنی: هنگام سرویس کردن کولر حتماً فیوز مینیاتوری و کلید مخصوص کولر را در وضعیت قطع قرار دهید. در فصل تابستان ماهی یک بار آب تشتک کولر را تخلیه کنید تا مشابه تصویر زیر ذرات پوشال و پوسته های رنگ مسیر های آبرسانی کولر را مسدود نکند.

آموزش سرویس و نگهداری دوره ای کولر آبی هواییآب پخش کن ها و درپوش های کولر را به طور صحیح نصب کنید تا مشابه تصویر زیر آب به یاتاقان و محور پروانه نرسد زیرا سبب زنگ زدگی و معیوب شدن کولر می شود.حداقل ماهی یکبار درپوش های کولر را از محل آن بیرون بیاورید و پوشال های آن که مشابه تصویر زیر مرتب نیست، به وسیله ی شیلنگ آب خیس کنید سپس آن را روی درپوش مرتب کنید. پوشال های کثیف و آلوده به گرد و خاک، دوده و رسوب های آب را قبل از استفاده تعویض کنید. آب از طریق پوشال های غیر مرتب، آب پخش کن یا نصب غیر صحیح درپوش کولر روی تسمه ریخته و هنگام کار کولر، آب املاح دار به بدنه و موتور کولر می رسد و آسیب آن جدی است. وزنه ها یا قطعات بالانس مکانیکی پروانه ی کولر مشاهده می شود. برای جلوگیری از آسیب دیدن پروانه و خرابی یاتاقان و موتور کولر، توصیه می شود هنگام بهره برداری ماهیانه یک بار پره های پروانه را تمیز کنید.هنگام سرویس دوره ای، تنظیم بودن تسمه را مطابق تصویر زیر کنترل کنید و در صورت مشاهده ی هر نوع عیب، شلی و سفتی تسمه نسبت به رفع یا تعویض آن اقدام کنید.


  پولی پروانه را مشاهده می کنید در اثر ریزش آب، رسوب گرفته است. برای جلوگیری از آسیب دیدن کولر و بهبود شرایط خنک کنندگی کولر نسبت به رفع عیب و ریزش آب اقدام کنید.هنگام سرویس دوره ای کولر و تمیز کردن صافی و شیلنگ آبرسانی، مجدداً شیلنگ آب را به طور صحیح در محل آن قرار دهید و آن را از مجرای ورودی صافی بگذرانید.


پس از پایان فصل تابستان هنگام سرویس کولر آب تشتک کولر را تخلیه و لوازم آن را تمیز کنید. در پایان فصل تابستان و سرویس های دوره ای تشتک کولر را کاملاً تمیز کنید و در صورت نیاز تشتک و بدنه ی کولر را رنگ آمیزی کنید. برای جا به جایی پمپ آب مشابه تصویر زیر از ترمیم سیم رابط پرهیز کنید.

روش روغن کاری یاتاقان سمت چپ آب در سرویس دوره ای کولر

با توجه به این که یاتاقان ها در محیط مرطوب قرار دارند و در اثر ورود دوده، گرد و خاک به داخل کولر و تبخیر آب پر املاح داخل کولر، روغن موجود در فضای بین یاتاقان ها و محور پروانه، خیلی سریع کیفیت خود را از دست می دهد و رسوب هایی در اطراف یاتاقان ها و محل تماس آن ها با محور ایجاد می شود. برای بهبود و بالا بردن کیفیت هوادهی و خنک کنندگی کولر آبی،

توصیه می شود در مدت استفاده و بهره برداری از کولر در فصل تابستان حداقل ۳ بار یاتاقان های کولر را با روغن مقاوم در مقابل رطوبت روغن کاری کنید. برای روغن کاری یاتاقان سمت پمپ آب، مانند یاتاقان  به ترتیب زیر عمل کنید:


 

 

آموزش سرویس و نگهداری دوره ای کولر آبی هوایی
آموزش سرویس و نگهداری دوره ای کولر آبی هوایی


    فیوز مینیاتوری و کلید مخصوص کولر را در وضعیت قطع قرار دهید.


    درپوش سمت پمپ آب کولر را بردارید.


    درپوش روغن خور یاتاقان را مطابق تصویر زیر بردارید.

راهنمای تصویری سرویس و نگهداری دوره ای کولر آبی هوایی

    مطابق تصویر زیر به وسیله ی روغندان یاتاقان را روغن کاری کنید.


    هنگام روغن کاری چندین بار محور پروانه را بچرخانید تا فضای بین محور پروانه و یاتاقان کاملاً روغن کاری شود.


    پس روغن کاری یاتاقان، درپوش روغن خور یاتاقان را در محل آن قرار دهید تا آب به داخل یاتاقان نفوذ نکند.


    پوشال درپوش سمت پمپ آب را با شیلنگ آب کاملاً خیس کنید و پوشال را روی درپوش مرتب کنید تا هیچ گونه برجستگی نداشته باشد. سپس درپوش را در محل آن قرار دهید و دقت کنید که آب پخش کن سمت پمپ دقیقاً مقابل ناودان درپوش باشد تا آب روی یاتاقان نریزد.

روش روغن کاری یاتاقان سمت پولی پروانه در سرویس دوره ای کولر

یاتاقان سمت بولی پروانه نیاز به مواظبت و روغن کاری بیشتری دارند. زیرا در اثر سفتی تسمه و ریزش آب از طریق آب پخش کن، پوشال و تسمه روی یاتاقان، آن را معیوب می کند. برای جلوگیری از معیوب شدن یاتاقان و فاسد شدن روغن آن، توصیه می شود هر سه هفته یکبار به ترتیب زیر عمل کنید:

    فیوز مینیاتوری و کلید مخصوص کولر را در وضعیت قطع قرار دهید


    درپوش سمت تسمه یا بولی پروانه را بردارید.


    درپوش روغن خور یاتاقان تصویر زیر را مانند تصویر بعدی بردارید.

راهنمای تصویری سرویس و نگهداری دوره ای کولر آبی هوایی راهنمای تصویری سرویس و نگهداری دوره ای کولر آبی هوایی

    با استفاده از روغندان و روغن مقاوم در مقابل رطوبت مطابق تصویر زیر یاتاقان را روغن کاری کنید.

آموزش سرویس و نگهداری دوره ای کولر آبی هوایی


    پروانه را به وسیله ی تسمه چند دور بچرخانید تا محل تماس بین محور و یاتاقان کاملاً روغن کاری شود.


    پس از روغن کاری، درپوش روغن خور یاتاقان را در محل آن قرار دهید. در صورت مشاهده ی هرگونه عیب و نقصی نسبت به رفع آن اقدام کنید.


    آب پخش کن سمت تسمه و سه راهی کولر بازدید و کنترل شود.


    پوشال سمت تسمه را با شیلنگ خیس کنید و پوشال را روی درپوش مرتب کنید تا هیچ گونه برجستگی روی آن مشاهده نشود، سپس درپوش را در محل آن قرار دهید و دقت کنید که آب پخش کن دقیقاً مقابل ناودان درپوش قرار گیرد تا آب روی یاتاقان نریزد.

نکته مهم توصیه می شود هنگام روغن کاری یاتاقان های کولر، درپوش مقابل کانال خارجی را بردارید تا پس از پایان مراحل روغن کاری یاتاقان ها و گذاشتن درپوش های سمت یاتاقان ها، وضعیت قرار گرفتن پوشال درپوش ها، آب پخش کن ها و فاصله های پوشال درپوش ها با تسمه و پمپ آب کولر دقیقاً کنترل و بازدید نشود. در صورتی که نقصی مشاهده نشد درپوش

مقابل کانال خارجی را در محل آن نصب کنید و کولر را مورد استفاده قرار دهید.

 

 

آموزش سرویس و نگهداری دوره ای کولر آبی هوایی
آموزش سرویس و نگهداری دوره ای کولر آبی هوایی


سرویس و تمیز کردن کولر بعد از فصل تابستان

اگر می خواهید کولر سال های متمادی برای شما کار کند، پیشنهاد می شود به شرح زیر هر سال پس از فصل تابستان آن را سرویس و تمیز کنید تا برای سال بعد آماده ی بهره برداری شود.

    کلید مخصوص کولر را در وضعیت  مناسب  قرار دهید.


    فیوز مینیاتوری کولر را قطع کنید.


    شیر فلکه ی آب کولر را به طور کامل ببندید.


    درپوش های کولر را به وسیله ی دستکش و با استفاده از دستگیره های درپوش، مطابق تصویر زیر ابتدا به طرف بالا بکشید، سپس پایین درپوش ها را به طرف خارج کولر بکشید و آن ها را از کولر جدا کنید.


    پس از بازکردن درپوش های کولر و برداشتن درپوش ترمینال، به وسیله فازمتر، فاز را در اتصال های ورودی ترمینال کنترل کنید. در صورت بودن فاز در ترمینال کولر، قبل از هر اقدام فاز کولر را از تابلوی فیوز ها قطع کنید. زیرا فیوز مینیاتوری سر راه نول قرار دارد. بنابراین فیوز را در مسیر فاز قرار دهید.


    شناور کولر که در تصویر زیر مشاهده می شود، در اثر ورود هوای آلوده به کولر، ذرات پوشال، رسوب های آب و زنگ زدگی بدنه ی کولر، کثیف شده و احتمالاً از تنظیم خارج شده است. بنابراین شناور را از بدنه ی کولر باز و آن را کاملاً تمیز کنید.


    برای تخلیه ی آب کثیف تشتک کولر، لوله و دریچه ی اطمینان آب تصویر زیر را به وسیله ی مهره ی پلاستیکی که از زیر تشتک به لوله ی سرریز پیچ شده، از تشتک کولر باز کنید تا آب تشتک کولر خارج شود.    لوله و دریچه ی اطمینان آب را کاملاً تمیز کنید.


    پس از تخلیه ی آب تشتک، سرهای سیم رابط پمپ را از ترمینال باز کنید.


   نگهدارنده ی پلاستیکی پمپ آب را به وسیله پیچ گوشتی تخت مناسب از بدنه ی کولر جدا کنید.


    سرشیلنگ رابط پمپ و سه راهی آب را از پایه ی پمپ جدا کنید.


    سرشیلنگ را از سه راهی آب بیرون بیاورید.


    شیلنگ رابط، سه راهی و آب پخش کن ها را تمیز کنید.


    پروانه ی کولر و کانال داخلی را تمیز کنید.


    پس از تمیز کردن صافی و سرویس و روغن کاری پمپ آب آن را مونتاژ کرده و در محل خود نصب کرده


    لوله ی آب رابط بین شیر فلکه و انتهای شناور روی بدنه ی کولر را باز کنید و پس از تخلیه ی آب آن و تمیز کردن تشتک کولر، آن را داخل تشتک کولر بگذارید تا سال آینده هنکام بهره برداری کولر استفاده شود.


    سرسیم های کابل سه سیمه ی موتور دو دور را از ترمینال باز کنید.


    موتور دو دور را از پایه ی آن باز کنید. ابتدا لقی محوری و شعاعی محور موتور را کنترل کنید، سپس موتور باز، سرویس و روغن کاری شود.


    پس از سرویس و روغن کاری یاتاقان موتور، چنان چه نیاز به تعویض یاتاقان ها باشد، یاتاقان های معیوب تعویض شوند و در صورت داشتن لقی محوری، به وسیله ی واشر های پلاستیکی یا فیبری لقی محوری آن را بگیرید و موتور را در محل خود نصب کنید.


    دو یاتاقان کولر را مطابق تصویر زیر یه وسیله ی روغندان و از راه روغن خور آن روغن کاری کنید.


    برای روغن کاری یاتاقان ها از روغن مقاوم در برابر رطوبت استفاده شود.


    لوله و دریچه ی اطمینان آب را در جای خود روی تشتک کولر محکم کنید.


    تسمه ی کولر را بازدید کنید. در صورت معیوب بودن، تعویض شود.


    به وسیله ی انبردست، زایده ی فلزی نگهدارنده ی پوشال در دو طرف درپوش را مطابق تصویر زیر صاف کنید.    نگهدارنده های پوشال را مطابق تصویر زیر با دست به طرف پایین یا پوشال فشار دهید و آن ها را آزاد و از درپوش جدا کنید.    پوشال های کهنه را مطابق تصویر زیر از محل خود بیرون بیاورید و آن را به عنوان زباله بسته بندی کنید تا سبب آلودگی محیط و آتش سوزی نشود.    هر دو سال یکبار پوشال را تعویض کنید.


    ناودانی درپوش ها را کاملاً تمیز کنید تا منافذ آن ها باز شود.

    پس از تمیز کردن همه ی قسمت های کولر، اگر خوردگی مشاهده کردید با سمباده ی ۲۵۰ آن را به دقت تمیز کنید، سپس تشتک را ضد زنگ و سپس رنگ آبی بزنید.


    بعد از خشک شدن رنگ، نگهدارنده ی پوشال را در تشتک پایین کولر برای سال آینده نگهداری کنید.


    درپوش های بدون پوشال را در جای خود قرار دهید.


    پس از گذاشتن درپوش ها روی کولر پارچه ی برزنتی بکشید تا از گرد و خاک و باد و باران مصون باشد.


    دریچه ی کولر را مطابق تصویر زیر ببندید تا هوای گرم داخل منزل در زمستان از طریق دریچه هوا هدر نرود.

تعمیرکاران