سرویس و نگهداری دوره ای کولر آبی

(1 امتیاز)

سرویس و نگهداری دوره ای کولر آبی

سرویس و نگهداری دوره ای کولر آبی سرویس کولر و آماده کردن کولر در اوایل تابستان

    قطع بودن فیوز و کلید مخصوص کولر را مورد بازدید و کنترل قرار دهید.
    روکش کولر را که از جنس پارچه ی برزنت است از روی کولر بردارید.
    روکش برزنتی را پس از تمیز کردن، جمع کنید و برای استفاده در پایان تابستان نگهداری کنید.
    درپوش های کولر را از محل مخصوص بگیرید و به طور عمودی به طرف بالا بکشید تا قسمت پایین آن ها از بدنه ی کولر جدا شود، سپس درپوش ها را به طرف خارج بکشید و آن ها را بیرون بیاورید.
    در صورتی که لوله ی آب رابط بین شیر فلکه و شناور کولر و نگهدارنده ی پوشال مربوط به درپوش های کولر را که در پایان فصل تابستان گذشته در تشتک کولر گذاشته اید، بردارید.
    دریچه ی اطمینان آب را با دقت باز کنید.

سرویس و نگهداری دوره ای کولر آبی

سرویس و نگهداری دوره ای کولر آبی
سرویس و نگهداری دوره ای کولر آبی


    لوله ی آب کولر را بین شیر فلکه و شناور کولر قرار می گیرد، نصب کنید.
    پمپ آب کولر را که در پایان فصل تابستان گذشته، سرویس و روغن کاری شده، مجدداً از بدنه باز کنید و مورد کنترل و بازدید قرار دهید و محور آن را با دست چند دور بچرخانید تا از حرکت روان آن مطمئن شوید، سپس کفی پمپ را مورد بازدید قرار دهید که درست در محل خود نصب شده باشد.
    محکم بودن اتصال شیلنگ رابط آب را به پایه ی پمپ کولر کنترل کنید.
    صافی آب زیر پمپ را مورد بررسی قرار دهید در صورت مشاهده ی هر گونه کثیفی و بسته بودن روزنه های آن، آن را کاملاً تمیز کنید.
    پمپ کولر و صافی آب را مجدداً در محل خودشان درست نصب کنید.
    یاتاقان های کولر را به وسیله ی روغندان و با روغن مقاوم در رطوبت روغن کاری کنید.
    تسمه ی کولر را از نظر ظاهری و نصب صحیح کنترل کنید و در صورت مشاهده ی هرگونه نقص، نسبت به برطرف کردن آن اقدام شود.
    با استفاده از تسمه و رعایت احتیاط، محور های موتور دو دور و پروانه ی کولر را چند دور بچرخانید، در صورت مشاهده ی هر نوع گیرمکانیکی، نسبت به برطرف کردن آن اقدام شود.
    اتصال سرسیم های کابل چهار رشته، سیم های رابط پمپ آب، خازن اصلاح ضریب قدرت و کابل رابط موتور دو دور به ترمینال را کنترل کنید. در صورتی که اتصال ها شل یا قطع باشند، آن ها را در جای خودشان محکم کنید.
    دریچه اطمینان آب را پس از شست و شوی کامل تشتک با شیلنگ آب، در محل خود نصب کنید.
    شیر فلکه ی آب کولر را به طور کامل باز کنید و عملکرد شناور کولر را کنترل کنید. در صورت عملکرد صحیح شناور، تشتک کولر را به وسیله شیلنگ آب تا سطح تنظیم شده برای شناور از آب پر کنید.
    شناور را طوری تنظیم کنید که آبی از تشتک یا دریچه ی اطمینان سرازیر نشود.
    نحوه ی اتصال شیلنگ رابط و آب پخش کن ها را به سه راهی آب کنترل کنید.

سرویس و نگهداری دوره ای کولر آبی

سرویس و نگهداری دوره ای کولر آبی
سرویس و نگهداری دوره ای کولر آبی


    محکم بودن پولی ها به محورشان و محکم بودن پیچ و مهره ها را کنترل کنید و موارد نقص را برطرف کنید.
    منافذ ناودان های درپوش های کولر را مورد بازدید و کنترل قرار دهید. در صورتی که بسته شده باشند یا ناودان ها کثیف باشند، نسبت به تمیزی ناودان ها و بازکردن منافذ به وسیله ی شیلنگ آب اقدام شود.
    برای نصب پوشال ها روی درپوش های کولر، ابتدا پوشال های نو را که مناسب درپوش های کولر تهیه شده به وسیله ی شیلنگ آب خیس کنید، سپس پوشال ها را به طور یکنواخت روی درپوش ها قرار دهید.
    نگهدارنده ی سیمی و فلزی را از قسمت نزدیک ناودان ها روی پوشال ها قرار دهید و یائده های فلزی نگهدارنده ی پوشال را به وسیله ی انبردست کمی بچرخانید تا نگهدارنده های پوشال به طرفین درپوش ها محکم شوند.
    شکم پوشال ها را بگیرید تا آب روی تسمه و پمپ آب نریزد.
    درپوش های طرفین ( طرف تسمه و طرف پمپ آب ) کولر را به طور صحیح در محل خودشان نصب کنید.

تعمیرکاران